عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامورودي مسابقهظرفيت هر مسابقهرده سنيگروهبازيکن آزاد دارد
انتخابآزاد و رده بندی انفرادی پیشکسوتان کشور (دور اول)5 و 6 مرداد 96آکادمی فدراسیون1396/04/071396/04/318000000طبق بخشنامه مسابقاتآقايانخير
انتخابجشنواره هوپس پسر کشور (دور اول)26 الی 28 تیر 96اصفهان1396/04/071396/04/20500000011 و 12 سالآقايانخير
انتخابجشنواره هوپس دختر کشور (دور اول)4 الی 6 مرداد 96اصفهان1396/04/101396/04/29500000011 و 12 سالبانوانخير
انتخابمسابقات پیشکسوتان کشور4 و 5 مرداد 96زنجان1396/04/131396/04/315000000طبق بخشنامه مسابقاتبانوانخير
انتخابتورایرانی بزرگسالان و زیر 21 سال 3 الی 6 مرداد 96گلستان1396/04/151396/04/288000000بزرگسالان و زیر 21 سالبانوانخير
انتخابتور ایرانی انفرادی و دونفره بزرگسالان10 الی 13 مرداد 96قزوین1396/04/151396/05/039000000بزرگسالانآقايانخير
انتخابتور ایرانی انفرادی نوجوانان و جوانان24 الی 27 مرداد 96یزد1396/05/011396/05/18650000081/10/11- 78/10/11آقايانخير
انتخابتور ایرانی انفرادی نوجوانان و جوانان24 الی 27 مرداد 96کرمانشاه1396/05/011396/05/17650000081/10/11- 78/10/11بانوانخير
انتخابقهرمانی نونهالان کشور16 الی 18 شهریور 96مازندران1396/05/171396/06/080083/10/12 الی 87/10/10بانوانبله
انتخابتور ایرانی انفرادی و دونفره بزرگسالان15 الی 18 شهریور 96اصفهان1396/05/171396/06/088000000بزرگسالانبانوانخير
12